Otázky a odpovědi

Nejčastější dotazy k systému IZOBLOK a odpovědi na ně

Seznam otázek

Odpovědi

Základní surovinou pro výrobu tvárnic je mineralizovaná smrková štěpka, která po smíchání s cementovým mlékem vytváří zavlhlou směs. Ta se následně v ocelové formě vibrolisu tvaruje do dutinové tvárnice velkých rozměrů. Úložné i boční styčné plochy tvárnic se později frézují a tak je zaručena tvarová a rozměrová přesnost s maximální povolenou odchylkou do 1%.

Tvárvice jsou zařazeny mezi ekologické materiály se 100% recyklací.
Veškeré použité suroviny – tedy odkorněná smrková štěpka, cement a voda jsou zdraví zcela neškodné.

Vzhledem k vysokému podílu smrkové štěpky řežeme pilou (okružní, motorovou), drážkujeme frézkou. Řez je rovný a hladký. Tvárnici tak můžeme bez problémů upravovat do požadovaných rozměrů, oblouků a půdorysných zakřivení.

Tvárnice se kladou na „sucho“bez použití malty či lepidla s vazbou 250, 500 nebo 750 mm a bez jakýchkoliv spojovacích či stabilizačních přípravků se vylévají betonem. Případné nerovnosti se eliminují dřevěnými klínky.

Po uložení maximálně čtyř vrstev se tvárnice zalijí betonem do výšky 100 mm pod horní hranu tvárnic. Pracovní spáry v betonu na výšku podlaží doporučujeme vyloučit. Pracovní spára v betonovém jádru zdi se neuvažuje, pokud dojde k přerušení betonování minimálně 100 mm pod úložnou plochou poslední vrstvy tvárnic a pokud se pokračuje v betonování do 24 hod po přerušení.  Pokud se vzniku pracovní spáry nevyhnete, je nutné ji zajistit trny o min. ø 6 mm z betonářské výztuže.

Založení stavby ze stavebního systému IZOBLOK je prováděno na základové pasy nebo hotovou základovou desku s uloženou izolací proti vodě a to vždy od rohů stavby, kde použijeme rohové tvárnice.. První řada tvárnic musí být uložena přesně vodorovně i svisle. Nerovnosti podkladu vyrovnáme cementovou maltou nebo vyklínkováním tvárnic.

Dřevocementová tvárnice je pouze ztraceným bedněním a není nosným prvkem. Požadovanou únosnost zajišťuje výplňový konstrukční beton s velikostí přírodního kameniva o maximálním zrnu 16 mm. Třídu betonu a případnou výztuž navrhne projektant s ohledem na daný projekt.

Ne. U běžně uvažovaného RD /přízemí, podkroví/ se vkládá výztuž pouze do okenních parapetů, překladů otvorů a věnce. Odpady, vedené betonovým jádrem se vyztužují na doporučení projektantem.

Překlady se provádějí ze základních tvárnic. Základní tvárnice se v otvoru podbední a do spodního výřezů v příčkách tvárnic se osadí výztuž překladu. Z důvodu krytí výztuže betonem překladu je třeba použít distanční podložy. Takto připravený „překlad“ se zabetonuje spolu s ostatním zdivem.
U věnce tvořeného stejnými základními tvárnicemi se pak spočítaná výztuž projektantem vkládá do spodních a vrchních výřezů příček tvárnic.

Ano. Výstavba systémem IZOBLOK je předurčena pro svépomoc svojí jednoduchostí skládání dvou typů tvárnic (základní a rohové). Je nenáročná jak na odbornost, tak na pracovní vybavení. Výstavbu rodinného domu proto po řádném prostudování pracovního návodu zvládne téměř každý.

Vzhledem ke spolupráci se zaškolenými stavebními firmami jsme schopni zprostředkovat v rámci celé republiky tento stavební servis. V případě výběru Vaší firmy pak provádíme bezplatné zaškolení realizátora přímo na stavbě.

V případě projektování Vašeho objektu v systému Izoblok může projektant využít našich dlouholetých zkušeností, konzultace ideálních modulů tvárnic, zlevnit Vám stavbu o zbytečný prořez tvárnic a zjednodušit realizaci a provedení.
Projektanta se znalostí našeho systému Vám můžeme také dle příslušného regionu doporučit.V případě existujícího projektu z jiného systému lze jednoduchým způsobem přepočítat materiál s přihlédnutím ke „štíhlosti“ našich tvárnic oproti silnějším homogenním tvarovkám.

Ano. Nízká nasákavost tvárnic max. do 1% a velmi dobrá odolnost proti spolupůsobení vody a mrazu předurčuje použití tvárnice systému IZOBLOK i v takto nepříznivých oblastech.

Ne. Tepelná izolace je již součástí systému (uvnitř tvárnice). Síla tepelné izolace se liší dle typu tvárnice od 70 do 140 mm, a dosahuje tepelného odporu až R= 4,21 m2K/W, resp.U= 0,24 W/m2K.
Vysoké tepelné nastavení systému je předurčeno pro racionálně energetické až nízkoenergetické objekty.

Především díky sendvičové konstrukci a absenci jakýchkoliv spár ve zdivu umožňuje systém IZOBLOK dosáhnout velmi vysokých hodnot tepelného odporu. V technických parametrech uvádíme „výpočtovou hodnotu“ tepelného odporu – v ideálním průřezu zdiva (tj. v místě vložené tepelné izolace, bez vlivu žeber)
Většinou jsou uváděny dvě hodnoty tepelných odporů. Pro konkrétní stavební prvek – to je ideální (maximální) hodnota, kde nejsou uvažovány tepelné mosty a pro stěnu se započtením vlivu tepelných mostů. Hodnoty tepelných odporů se mohou lišit i o 5 až 30%.
„Měřená hodnota“ tepelného odporu u systému Izoblok v závislosti na typu tvárnice a síle tepelné izolace se pohybuje na ztrátě cca 14%.
Pozor, při porovnávání tepelného odporu různých stavebních materiálů. Někteří výrobci deklarují vysoké hodnoty, ve kterých je započten i odpor tepelně – izolačních malt a omítek.

Lze použít jakýkoliv typ stropu. Na jeho výběr a položení nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy.
Ideálním doplňkem je žebírkový strop z dřevoštěpkového materiálu srovnatelného se systémem tvárnic.
Stropní systémy, kde může vzniknout tepelný most, dokážeme naší tvárnicí „věncovkou“ dokonale zateplit - IZOBLOK 15/7,5 (šířka tvárnice/šířka tepelné izolace).

Vzhledem k tomu, že dřevocementové tvárnice jsou velmi dobrým nosičem omítek, nejsou stanoveny žádné speciální požadavky na typ omítkových směsí. V současné době většina dodavatelů omítek nabízí své vlastní systémy na dřevocementové podklady. Proto doporučujeme tuto problematiku vždy konzultovat s dodavatelem těchto směsí.

Výroba tvárnic systému IZOBLOK je licenční výrobou rakouské firmy ISO-SPAN, která má více než padesátiletou tradici. Neomítnuté dřevocementové tvárnice odolávají více jak 20 let povětrnostním vlivům. Ve výrobě i na staveništích se skladují volně na ploše, vystavené povětrnostním vlivům, není nutné je přikrývat, ani obalovat folií. Polystyren je uzavřen uvnitř stěny, není vystaven působení vzduchu ani UV záření, proto zůstává kompaktní a nedochází k jeho degradaci. Únosnost, trvanlivost a statiku budovy zajišťuje beton, kterým se tvárnice IZOBLOK vyplňují. Trvanlivost stavby tak můžeme porovnat s trvanlivostí betonových až železobetonových staveb.

Ačkoliv se jedná o vrstvenou (sendvičovou) konstrukci, umožňuje systém IZOBLOK velmi dobrou difuzi vodních par. Ta je zajištěna příčnými žebry tvárnice, která jsou často neprávem považována za pouhý tepelný most. V místě žeber je dosažena velmi nízká hodnota difuzního odporu, což umožňuje snadnější prostup vodních par z konstrukce.

Nabízíme Vám bezplatný propočet spotřeby tvárnic na Váš RD. K dostatečně přesnému nápočtu tvárnic potřebujeme následující plány: půdorysy, boční pohledy,velikosti otvorů, řezy A,B, typ stropní konstrukce, nejlépe plán uložení.
Cena materiálu v nápočtu se už nezvýší o tzv. speciální stavební prvky (rohovky, překlady, věnce), jak tomu bývá u tradičního zdiva.
Neporovnávejte proto pouze cenu za 1 m2 zdiva, porovnejte cenu materiálu na celou stavbu za srovnatelných parametrů zateplení.

Tvárnice jsou zařazeny dle nejnovějších zkoušek v rámci EU dle ČSN EN 13 501-1 ve skupině B-s1.
Stěna neomítnutého fragmentu systému Izoblok dle ČSN EN 13 501-2 REI 45 D1(15/0), REI 90 D1 (20/0, 25/0, 30/0).

Tvárnice obsahují velké množství celulozy, která je těžko stravitelná pro hlodavce. Proto nemají nejmenší důvod upřednostňovat tento materiál před jinými systémy.

Powered by PivotX